Kuopion Laskuvarjourhelijat ry:n säännöt

1 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kuopion Laskuvarjourheilijat ry ja kotipaikka on Kuopio.

2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää siviili-ilmailuun kuuluvaa laskuvarjourheilun harrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii kiinteätä ja irtainta omaisuutta, antaa koulutusta siviili-ilmailussa käytettäväksi suunnitellun ja sovelletun materiaalin ja siihen kuuluvien koulutusvälineiden käytössä, järjestää kilpailuja ja muilla vastaavilla keinoilla edistää jäsentensä laskuvarjourheiluharrastusta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää yleisölennätyksiä, hyppynäytöksiä, lentonäytöksiä, juhla- yms. tilaisuuksia ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan, sekä antaa vuokralle lentokalustoaan ja osallistuu yleishyödylliseen lentotoimintaan.

Yhdistys voi vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3 JÄSENET

Yhdistyksen jäseniä ovat:

 • A vuosijäsenet, jotka maksavat jäsenmaksuja vuosittain.
 • B nuorisojäsenet, jotka eivät ole täyttäneet 18 vuotta; alle 15-vuotiailla jäsenillä ei ole äänioikeutta.
 • C sivujäsenet; henkilöillä, joilla on pääjäsenyys toisessa kerhossa, vuotuinen jäsenmaksu on 60% vuosijäsenen jäsenmaksusta.
 • D kannatusjäsenet, jotka maksavat vuosittain yhdistyksen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen vuosijäseneksi, nuorisojäseneksi, sivujäseneksi ja kannatusjäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä hyvämaineisen Suomen kansalaisen, joka haluaa edistää siviili- ilmailua.

Kannatusjäseneksi hyväksyy hallitus fyysisen tai juridisen henkilön.

Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistykseen kunniajäseniä, joilta ei peritä jäsenmaksua. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouspöytäkirjaan.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jonka kuuluminen yhdistykseen voi vahingoittaa sen toimintaa tai mainetta tai joka laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenmaksu voi eri jäsenryhmille olla eri suuruinen.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä neljä (4) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Toimihenkilöiden palkkauksesta päättää hallitus.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat kokoontumiseen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

5 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 TILIT

Yhdistyksen tilikausi on 1.11 – 31.10. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt.

7 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marras- tammikuussa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjallisesti kullekin jäsenelle.

8 VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) äänten laskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet
 9. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen

Yhdistyksen kokouksissa äänioikeuden omaavat jäsenmaksunsa suorittaneet jäsenet. Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttumisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen asiakirjakokoelma luovutetaan Kuopion Isänmaallisen seuran arkistoon.